PH L

Mianowanie na członka Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczej dla rzemiosła czapniczego Adama Rogowskiego.

- Mianowanie na członka Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczej dla rzemiosła czapniczego Adama Rogowskiego.
- Numer sprawy V-E-5-10.
- Pieczęć: Izba Rzemieślnicza w Płocku, oraz podpis dyrektora i prezesa.
- Płock, dnia 9.02.1939 r.

PDDS000435

Zaświadczenie: Izba Rzemieślnicza w Płocku zaświadcza, że Szost Eugeniusz jest terminatorem rzemiosła czapniczego w warsztacie Adama Rogowskiego w Sierpcu.

- Zaświadczenie: Izba Rzemieślnicza w Płocku zaświadcza, że Szost Eugeniusz jest terminatorem rzemiosła czapniczego w warsztacie Adama Rogowskiego w Sierpcu.
- Nr. legit. termin. 7533.
- Pieczęć: Izba Rzemieślnicza w Płocku oraz podpisy dyrektora i prezesa.
- Wydane dnia 21 marca 1939 r. w Płocku.

PDDS000432

Świadectwo ukończenia przez Adama Rogowskiego XI Kursu Kierowców Samochodowych w kolumnie szkolnej I. Dywizjonu Samochodowego.

- Świadectwo ukończenia przez Adama Rogowskiego XI Kursu Kierowców Samochodowych w kolumnie szkolnej I. Dywizjonu Samochodowego.
- Czas trwania kursu: od 5.01.1931 r. do 8.05.1931 r.
- Numer świadectwa: 2065/31.
- Widoczne pieczęcie: Dowódca Dywizjonu Samochodowego, Jerzy Wukiczewicz-Sarap, oraz podpisy: ppułkownik Madeyski - Dowódca Dywizjonu Samochodowego oraz Dowódca Kol. Szkolnej - Jerzy Wukiczewicz-Sarap.
- Warszawa, dnia 8 maja 1931 r.

PDDS000431

Zaświadczenie o ukończeniu Kursu Nauki Kierowców przez Adama Rogowskiego.

- Zaświadczenie o ukończeniu Kursu Nauki Kierowców przez Adama Rogowskiego.
- Zaświadczenie nr. 2445.
- Widoczna pieczęć: Kursy Kierowców Samochodowych Heliodora Prylińskiego, oraz dyrektora i inspektora kursu.
- Warszawa, dnia 30.XI.1928 r.

PDDS000430

Pozwolenie na prowadzenie na drogach publicznych Rzeczypospolitej Polskiej samochodów ( z wyjątkiem pojazdów przeznaczonych do użytku publicznego) - Rogowski Adam.

- Pozwolenie na prowadzenie na drogach publicznych Rzeczypospolitej Polskiej samochodów (z wyjątkiem pojazdów przeznaczonych do użytku publicznego) - Rogowski Adam.
- Pozwolenie numer: 3262 wydane przez Urząd Wojewódzki - Warszawski.
- Pieczęcie: Wojewoda Warszawski - Rzeczpospolita Polska, Kierownik Referatu Pojazdów Mechanicznych (podpis).
- Ważne do dnia 30 listopada 1931 r.

PDDS000428.1

Pozwolenie na Prawo Jazdy (prowadzenie wszelkich pojazdów mechanicznych, w tym użytku publicznego) - Rogowski Adam.

- Pozwolenie na Prawo Jazdy (prowadzenie wszelkich pojazdów mechanicznych, w tym użytku publicznego) - Rogowski Adam.
- Widoczna pieczęć: Komisariat Rządu Miasta Stołecznego Warszawy, oraz podpis zastępcy Komisarza Rządu.
- Warszawa, dnia 5 lipca 1935 r.

PDDS000427.1

Legitymacja Adama Rogowskiego na prawo trzymania i kształcenia uczniów w rzemiośle („mistrza” czapniczego).

- Legitymacja Adama Rogowskiego na prawo trzymania i kształcenia uczniów w rzemiośle („mistrza” czapniczego).
- Legitymacja numer 4625 wydana przez Izbę Rzemieślniczą w Płocku dnia 19 sierpnia 1938 r.
- Podpisy dyrektora i prezesa Izby Rzemieślniczej w Płocku.

PDDS000426.1

Książeczka Wojskowa Adama Rogowskiego.

- Książeczka Wojskowa Adama Rogowskiego.
- Informacje dotyczące przebiegu służby wojskowej, daty urodzenia, zamieszkania, kategorii wojskowej, funkcji w wojsku, stopnia, odbytych ćwiczeń, przynależności do jednostki wojskowej, awansach itp.
- Numer książeczki: 109/32.
- Data wydania: 1932 r.

PDDS000424.1

Świadectwo złożenia egzaminu czeladniczego w rzemiośle czapniczym. Adam Rogowski. 1937 r.

- Świadectwo złożenia egzaminu czeladniczego w rzemiośle czapniczym. Adam Rogowski.
- Podpisy: przewodniczącego, dyrektora, prezesa i członków.
- Sierpc, 29.12.1937 r.

PDDS000421

Dyplom Mistrzowski Nr. 5404 w zawodzie czapniczym. Adam Rogowski. 1938 r.

- Dyplom Mistrzowski Nr. 5404 w zawodzie czapniczym. Adam Rogowski.
- Podpisy: przewodniczącego, dyrektora izby, prezesa izby i członków.
- Pieczęć Izby Rzemieślniczej w Płocku.
- Płock, dnia 6.08.1938 r.

PDDS000420

Metryczka urodzenia. Nr. 185 . Adam Rogowski.

- Metryczka urodzenia. Nr. 185 . Adam Rogowski.
- Ur. 27.07.1909 r. w Sierpcu.
- Parafia Sierpska.
- Wydano: Sierpc, 05.10.1917 r.
- Widoczna pieczęć i podpis proboszcza parafii.

PDDS000417.1

Pieczęcie i podpis Wacława Grubskiego

- Pieczęcie i podpis Wacława Grubskiego
- Notariusz w Płocku.

PDDS000188.3.1

Odpisy Aktu Notarialnego. 1929 r.

- Odpisy Aktu Notarialnego dziadków Barbary Zalewskiej-Ciskej (darczyńcy), od strony matki i od strony ojca.
- 1929 r.

PDDS000188.1

Pamiątka komunii świętej generalnej Józefa Głodowskiego.

- Pamiątka komunii świętej generalnej Józefa Głodowskiego.
- Sierpc, dnia 19.07.1925 r.
- Widoczna pieczęć Diecezji Płockiej i podpis księdza Konstantynowicza.

PDDS000107

Opis herbu Sierpca w artykule prasowym, 1927r., w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Opis herbu Sierpca w artykule prasowym
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.11

Zygmunt Czaplicki-Starosta Sierpecki, 1927r. , w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Fotografia Zygmunta Czaplickiego, Starosty Sierpeckiego.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.9.1

Artykuł pt. „Praca społeczna w Sierpcu”, w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Artykuł „Praca społeczna w Sierpcu”, który ukazał się w "Miesięczniku Ilustrowanym. Mazowsze Płockie i Kujawy", w numerze 7-8, w roku 1927.
- Informacje nt. Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
- Informacje nt. Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Żeńskiej w Sierpcu (część uszkodzona).
- Informacja nt. Okręgowego Związku Straży Pożarnych Powiatu Sierpeckiego (część uszkodzona).
- Informacje nt. Zygmunta Czaplickiego, Starosty Sierpeckiego.
- Informacje nt. Wacława Gurbskiego, sierpeckiego notariusza.
- Informacja dotycząca dziekana dekanatu sierpeckiego w okresie międzywojennym - dziekana Wincentego Chabowskiego.
- Informacja nt. „Dnia pozaszkolnej młodzieży”, dnia 24.10.1926 r.
- Informacja nt. pierwszych rejonowych konkursów straży pożarnych powiatu Sierpskiego.
- Wymienione niektóre miejscowości wchodzące w skład ówczesnego powiatu sierpeckiego.
- Informacja nt. odznaczenia Zygmunta Umińskiego srebrnym medalem zasługi Straży Pożarnej.
- Informacja nt. Zygmunta Umińskiego.
- Informacja nt. miejscowości Dziembakowo.
- Informacja nt. Ignacego Konarzewskiego.
- Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.9

Legenda związana z kapliczką i źródłem wody u stóp klasztoru benedyktynek, nad rzeką Sierpienicą, w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Legenda związana z kapliczką i źródłem wody u stóp klasztoru benedyktynek, nad rzeką Sierpienicą.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.6

Opisane dzieje Sierpca od początków istnienia do XIV wieku, w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Artykuł pt. "Rozwój Sierpca", który ukazał się w "Miesięczniku Ilustrowanym. Mazowsze Płockie i Kujawy", w numerze 7-8, w 1927 r.
- Opisane dzieje Sierpca od początków istnienia do XIV wieku.
- Informacje nt. zmian nazw miasta na przestrzeni historii.
- Wzmianka nt. Jaśka Pilika.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.3

Reklama Hotelu i restauracji Anny Lipczykowej w Sierpcu ul. Stary Rynek oraz reklama sklepu bławatnego Stowarzyszenia Spółdzielczego „ZGODA” w Sierpcu przy ul. Płocka 20, w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Reklama Hotelu i restauracji Anny Lipczykowej w Sierpcu ul. Stary Rynek.
- Reklama sklepu bławatnego Stowarzyszenia Spółdzielczego „ZGODA” w Sierpcu przy ul. Płocka 20.
- Informacja nt. Anny Lipczykowej.
- Informacja nt. firm i zakładów pracy działających w Sierpcu w okresie międzywojennym.
- Informacja nt. infrastruktury Sierpca.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.2

Reklamy sierpeckich instytucji w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Reklama Banku Spółdzielczego w Sierpcu przy ul. Płocka 20.
- Reklama piwa i napojów chłodzących z browaru, słodowni i wód gazowych Fryderyka Pehlke na ul. Farska 18-20.
- Dzierżawcy M.Ossowski i E.Gerlach.
- Reklama ubezpieczeń poznańsko-warszawskiego Banku Ubezpieczeń w Sierpcu na ul. Płockiej 20, M.Ossowski oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych „SNOP” i „EUROPA”.
- Informacje nt. browaru rodziny Pehlke.
- Informacje nt. rodziny Pehlke.
- Informacja nt. firm działających w Sierpcu w okresie międzywojennym.
- Informacja nt. infrastruktury Sierpca.
- Informacje na temat działalności M.Ossowskiego.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.1

Miesięcznik illustrowany MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY. 1927 r.

- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8, s. 20(63-82).
- Część stron jest uszkodzona.

PDDS000055.1

Artykuł nt. opuszczenia Sierpca przez Niemców 11.11.1918 r. 1993 r.

- Artykuł nt. opuszczenia Sierpca przez Niemców 11.11.1918 r.
- Artykuł pt. "Jak Niemcy opuścili Sierpc w 1918 r.", który ukazał się w "Tygodniku Płockim" w numerze 45, w 1993 r.
- Fragmenty relacji Stanisława Pilkiewicza.
- Informacja nt. rozbrajania i starć z Niemcami.
- Informacje nt. Polskiej Organizacji Wojskowej.
- Informacje o infrastrukturze Sierpca i okolic.

PDDS000054.2

Pomiar dla młyna wodnego na rzece Skrwie w majątku „Kwaśno”. → Informacje dot. młyna wodnego m. Kwaśno. → Dane techniczne, część opisowa, rysunki techniczne, rysunki sytuujące młyn w terenie. 1926 r.

- Pomiar dla młyna wodnego na rzece Skrwie w majątku „Kwaśno”.
- Informacje dotyczące młyna wodnego majątku "Kwaśno".
- Dane techniczne, część opisowa, rysunki techniczne, rysunki sytuujące młyn w terenie.
- Informacje dotyczące zabudowań młynarskich w Kwaśnie.
- Plan sytuacyjny w skali 1:1000 - budynki oraz rzeka w terenie.
- Mapa w skali 1:100 000 - zlewnia rzeki Skrwy.
- Wydane przez Krajowe Towarzystwo Melioracyjne w Warszawie, dn. 27.10.1926 r.

PDDS000033.1

Pensjonat na wsi rodziny Koniec i Taca podczas przyjazdu Sary Weiss z USA.

- Pensjonat na wsi rodziny Koniec i Taca podczas przyjazdu Sary Weiss z USA.
- Na zdjęciu, m.in.: Sara Weiss, Evelin Weiss, Iska Koniec, Menachem Koniec.
- Na odwrocie zdjęcia widoczna pieczątka zakładu fotograficznego Ch. Zandman "MODERNE" w Gąbinie.

PDDS000022.1

Mosze Taca.

- Mosze Taca-brat Iski Koniec.
- Mosze Taca mieszkał w Płocku.

PDDS000013

Paszport - Salomon Taca.

- Paszport: Salomon Taca (Tacz?) [Szlomo Josef Taca (Tacz?)].
- Paszport nr 38309/9.
- Widoczne dwie pieczątki Kaiserlich Deutsche Zivilverwaltung Płock (administracja cywilna Cesarstwa Niemieckiego w Płocku).

PDDS000010.1