PH XVIII

- Metryka urodzenia wydana w Sierpcu 17 kwietnia 1943 r.

- Metryka urodzenia Wincentego Ciarkowskiego wydana w czasie okupacji niemieckiej w Sierpcu 17 kwietnia 1943 r.
- Wincenty Ciarkowski urodzony w Miłobędzynie 13 stycznia 1900 r. syn Stanisława i Heleny Dziębak.
- Metryka zawiera ówczesną pieczątkę parafii sierpeckiej diecezji płockiej oraz niemiecką pieczątkę urzędową.

PDDS001329

Grób-pomnik powstańców styczniowych w rozwidleniu ulic: Tadusza Kościuszki i Rypińskiej.

- Grób-pomnik powstańców styczniowych w rozwidleniu ulic: Tadeusza Kościuszki i Rypińskiej.
- Słabo widoczna pieczęć zakładu fotograficznego: M. Gurfinklówna, ul. Piastowska 7.
- Pocztówka sprzed II wojny światowej.

PDDS000133.1

Mianowanie na członka Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczej dla rzemiosła czapniczego Adama Rogowskiego.

- Mianowanie na członka Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczej dla rzemiosła czapniczego Adama Rogowskiego.
- Numer sprawy V-E-5-10.
- Pieczęć: Izba Rzemieślnicza w Płocku, oraz podpis dyrektora i prezesa.
- Płock, dnia 9.02.1939 r.

PDDS000435

Poświadczenie obywatelstwa polskiego Adama Rogowskiego.

- Poświadczenie obywatelstwa polskiego Adama Rogowskiego.
- Dokument wydany przez Starostwo Powiatowe Sierpeckie.
- Nr poświadczenia A.L - 64.
- Pieczęcie: Starosta Powiatowy Sierpecki, oraz podpis zastępcy starosty.
- Sierpc, 28 marca 1938 r.

PDDS000434

Poświadczenie Moralności Adama Rogowskiego.

- Poświadczenie Moralności Adama Rogowskiego.
- Dokument wydany przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu.
- Nr poświadczenia: BA-16
- Pieczęcie: Starosta Powiatowy Sierpecki, oraz podpis Wicestarosty E. Morlowski.
- Sierpc, dnia 18.XII.1935 r.

PDDS000433

Zaświadczenie: Izba Rzemieślnicza w Płocku zaświadcza, że Szost Eugeniusz jest terminatorem rzemiosła czapniczego w warsztacie Adama Rogowskiego w Sierpcu.

- Zaświadczenie: Izba Rzemieślnicza w Płocku zaświadcza, że Szost Eugeniusz jest terminatorem rzemiosła czapniczego w warsztacie Adama Rogowskiego w Sierpcu.
- Nr. legit. termin. 7533.
- Pieczęć: Izba Rzemieślnicza w Płocku oraz podpisy dyrektora i prezesa.
- Wydane dnia 21 marca 1939 r. w Płocku.

PDDS000432

Świadectwo ukończenia przez Adama Rogowskiego XI Kursu Kierowców Samochodowych w kolumnie szkolnej I. Dywizjonu Samochodowego.

- Świadectwo ukończenia przez Adama Rogowskiego XI Kursu Kierowców Samochodowych w kolumnie szkolnej I. Dywizjonu Samochodowego.
- Czas trwania kursu: od 5.01.1931 r. do 8.05.1931 r.
- Numer świadectwa: 2065/31.
- Widoczne pieczęcie: Dowódca Dywizjonu Samochodowego, Jerzy Wukiczewicz-Sarap, oraz podpisy: ppułkownik Madeyski - Dowódca Dywizjonu Samochodowego oraz Dowódca Kol. Szkolnej - Jerzy Wukiczewicz-Sarap.
- Warszawa, dnia 8 maja 1931 r.

PDDS000431

Zaświadczenie o ukończeniu Kursu Nauki Kierowców przez Adama Rogowskiego.

- Zaświadczenie o ukończeniu Kursu Nauki Kierowców przez Adama Rogowskiego.
- Zaświadczenie nr. 2445.
- Widoczna pieczęć: Kursy Kierowców Samochodowych Heliodora Prylińskiego, oraz dyrektora i inspektora kursu.
- Warszawa, dnia 30.XI.1928 r.

PDDS000430

Świadectwo szkolne Adama Rogowskiego.

- Świadectwo szkolne Adama Rogowskiego.
- Publiczna Szkoła Powszechna Siedmioklasowa im. Adama Mickiewicza w Sierpcu, pow. Sierpski.
- Nr księgi głównej: 30.
- Świadectwo szkolne za rok 1924-1925.
- Pieczęć: Szkoła Powszechna w Sierpcu okręgu Sierpskiego.
- Podpisy kierownika szkoły i wychowawcy klasy.
- Wydane w Sierpcu, dnia 28 czerwca 1925 r.

PDDS000429

Pozwolenie na prowadzenie na drogach publicznych Rzeczypospolitej Polskiej samochodów ( z wyjątkiem pojazdów przeznaczonych do użytku publicznego) - Rogowski Adam.

- Pozwolenie na prowadzenie na drogach publicznych Rzeczypospolitej Polskiej samochodów (z wyjątkiem pojazdów przeznaczonych do użytku publicznego) - Rogowski Adam.
- Pozwolenie numer: 3262 wydane przez Urząd Wojewódzki - Warszawski.
- Pieczęcie: Wojewoda Warszawski - Rzeczpospolita Polska, Kierownik Referatu Pojazdów Mechanicznych (podpis).
- Ważne do dnia 30 listopada 1931 r.

PDDS000428.1

Pozwolenie na Prawo Jazdy (prowadzenie wszelkich pojazdów mechanicznych, w tym użytku publicznego) - Rogowski Adam.

- Pozwolenie na Prawo Jazdy (prowadzenie wszelkich pojazdów mechanicznych, w tym użytku publicznego) - Rogowski Adam.
- Widoczna pieczęć: Komisariat Rządu Miasta Stołecznego Warszawy, oraz podpis zastępcy Komisarza Rządu.
- Warszawa, dnia 5 lipca 1935 r.

PDDS000427.1

Legitymacja Adama Rogowskiego na prawo trzymania i kształcenia uczniów w rzemiośle („mistrza” czapniczego).

- Legitymacja Adama Rogowskiego na prawo trzymania i kształcenia uczniów w rzemiośle („mistrza” czapniczego).
- Legitymacja numer 4625 wydana przez Izbę Rzemieślniczą w Płocku dnia 19 sierpnia 1938 r.
- Podpisy dyrektora i prezesa Izby Rzemieślniczej w Płocku.

PDDS000426.1

Książka Czeladnicza Adama Rogowskiego.

- Książka Czeladnicza Adama Rogowskiego.
- Rodzaj wykonywanego zawodu „Czapnik”.
- Dokument wydany przez Izbę Rzemieślniczą w Włocławku.
- Widoczna pieczęć, lak Izby Rzemieślniczej w Włocławku oraz podpisy dyrektora i prezesa.
- Numer legitymacji: 11358.
- Włocławek, dnia 31.01.1938 r.

PDDS000425.1

Książeczka Wojskowa Adama Rogowskiego.

- Książeczka Wojskowa Adama Rogowskiego.
- Informacje dotyczące przebiegu służby wojskowej, daty urodzenia, zamieszkania, kategorii wojskowej, funkcji w wojsku, stopnia, odbytych ćwiczeń, przynależności do jednostki wojskowej, awansach itp.
- Numer książeczki: 109/32.
- Data wydania: 1932 r.

PDDS000424.1

Karta rzemieślnicza Adama Rogowskiego (uprawnienie do prowadzenia rzemiosła „Czapnictwo”) z 1938 r.

- Karta rzemieślnicza Adama Rogowskiego (uprawnienie do prowadzenia rzemiosła „Czapnictwo”).
- Pieczęcie oraz podpis: Starostwo Powiatowe Sierpeckie, Starosta Powiatowy Sierpecki, St. Przeradzki - podreferendarz.
- Sierpc, dnia 26.10.1938 r.

PDDS000422.1

Świadectwo złożenia egzaminu czeladniczego w rzemiośle czapniczym. Adam Rogowski. 1937 r.

- Świadectwo złożenia egzaminu czeladniczego w rzemiośle czapniczym. Adam Rogowski.
- Podpisy: przewodniczącego, dyrektora, prezesa i członków.
- Sierpc, 29.12.1937 r.

PDDS000421

Dyplom Mistrzowski Nr. 5404 w zawodzie czapniczym. Adam Rogowski. 1938 r.

- Dyplom Mistrzowski Nr. 5404 w zawodzie czapniczym. Adam Rogowski.
- Podpisy: przewodniczącego, dyrektora izby, prezesa izby i członków.
- Pieczęć Izby Rzemieślniczej w Płocku.
- Płock, dnia 6.08.1938 r.

PDDS000420

Wyciąg ewidencyjny poborowego. Adam Rogowski. Wydany w 1932 r.

- Wyciąg ewidencyjny poborowego. Adam Rogowski. Wydany w 1932 r.
- Wypisane dane personalne, cechy wyglądu zewnętrznego, informacje o rodzicach, miejscu zamieszkania itp.
- Pieczęć i podpis dowódcy kolumny: kpt. Jaworski.
- Widoczna data sporządzenia wyciągu: 6.12.1932 r.

PDDS000418.1

Metryczka urodzenia. Nr. 185 . Adam Rogowski.

- Metryczka urodzenia. Nr. 185 . Adam Rogowski.
- Ur. 27.07.1909 r. w Sierpcu.
- Parafia Sierpska.
- Wydano: Sierpc, 05.10.1917 r.
- Widoczna pieczęć i podpis proboszcza parafii.

PDDS000417.1

Etykieta na piwo z nieistniejącego browaru Fryderyka Pehlkego w Sierpcu.

- Etykieta na piwo z nieistniejącego browaru Fryderyka Pehlkego w Sierpcu.
- W 1869 r. Fryderyk Pehlke założył browar w murowanym budynku znajdującym się niedaleko kościoła farnego. Zakład stopniowo był rozbudowywany w stronę rzeki i posiadał własną „lodownię”, czyli chłodnię. Firma miała swój własny transport konny i zatrudniała 30 pracowników. Syn Fryderyka, Gustaw, został wysłany przez ojca na naukę gorzelnictwa do Niemiec i w Monachium ukończył szkołę piwowarstwa. Przejął on później browar i prowadził aż do swojej śmierci w 1916 r. Po przerwie browar ponownie uruchomił Henryk Pehlke w 1922 r., ale trapiły go liczne trudności, w tym finansowe. W latach powojennych wytwarzano piwo jasne, ciemne i eksportowe, które trafiało na tereny powiatu sierpeckiego i lipnowskiego. Jednak nie było w stanie wytrzymać konkurencji z produktami warszawskimi np. słynnego browaru Haberbusch. Po zamknięciu zakładu w 1929 r. Pehlke prowadził rozlewnię piwa, która przetrwała II wojnę światową. W 1950 r. rozlewnia wraz z wytwórnią wód mineralnych została wydzierżawiona Powiatowej Spółdzielni Spożywców.

PDDS000296

Świadectwo szkolne Zdzisława Roznocha za rok szkolny 1929-30.

- Świadectwo szkolne Zdzisława Roznocha za rok szkolny 1929-30.
- Data wydania świadectwa: 28.06.1930 r.
- Podpis opiekuna oddziału i kierownika szkoły.
- Pieczęć kierownictwa Publicznej Szkoły Powszechnej im. Adama Mickiewicza w Sierpcu.

PDDS000282.1

Świadectwo szkolne Zdzisława Roznocha za rok 1932-33.

- Świadectwo szkolne Zdzisława Roznocha z lat 1932-33.
- Data wydania świadectwa: 14.06.1933 r.
- Podpis opiekuna oddziału i kierownika szkoły.
- Pieczęć kierownictwa Publicznej Szkoły Powszechnej im. Adama Mickiewicza w Sierpcu.

PDDS000281.1

Wykaz postępów (świadectwo szkolne) Stanisława Roznochaza rok szkolny 1935-1936.

- Wykaz postępów (świadectwo szkolne) Stanisława Roznocha za rok szkolny 1935-1936.
- Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Sierpcu.
- Nr dokumentu 39.
- Informacje na temat daty urodzenia Stanisława Roznocha: 01.04.1921 r.
- Pieczęć Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej w Sierpcu.
- Podpis kierownika szkoły.
- Pieczątka Państwowego Biura Notarialnego w Sierpcu.

PDDS000190.1

Pieczęcie i podpis Wacława Grubskiego

- Pieczęcie i podpis Wacława Grubskiego
- Notariusz w Płocku.

PDDS000188.3.1

Odpisy Aktu Notarialnego. 1929 r.

- Odpisy Aktu Notarialnego dziadków Barbary Zalewskiej-Ciskej (darczyńcy), od strony matki i od strony ojca.
- 1929 r.

PDDS000188.1

Karta pocztowa adresowana do Stanisława Piątkowskiego zamieszkałego w Sichelberg (Sierpc). 05.04.1944 r.

- Karta pocztowa adresowana: An Herrn [Do Pana] Stanisława Piątkowskiego.
- Adres: Sichelberg [Sierpc], Neu Markt No 8 [Nowy Rynek Nr 8].
- Data: 05.04.1944 r.

PDDS000157.1

Niemiecka przedwojenna karta pocztowa z 1913 przedstawiająca zabudowę w mieście Corbach.

- Niemiecka przedwojenna karta pocztowa z 1913 przedstawiająca zabudowę w mieście Corbach.
- Pamiątki po Pani Piątkowskiej( krewna ojca Pani Barbary Zalewskiej)

PDDS000152.1

Metryka urodzenia Barbary Zalewskiej - Ciskej.

- Metryka urodzenia Barbary Zalewskiej - Ciskej
- Widoczna data urodzenia: 03.12.1943 r. w Sichelberg (Sierpc).
- Numer ewidencyjny 297/1943
- Imię i nazwisko ojca - Jan Zalewski
- Imię matki - Marta Nowakowska.
- Adres zamieszkania: Sichelberg ul. Weichselstrabe 47.
- Widoczna niemiecka pieczęć z godłem III Rzeszy i nieczytelny podpis niemieckiego urzędnika.

PDDS000146.1

Pracownicy Wydziału Hipotecznego Sądu w Sierpcu.

- Pracownicy Wydziału Hipotecznego Sądu w Sierpcu.
- Od lewej strony: Antoni Nowotko, Stanisław Gierszewski,(...), (...), (...), (...), (...), (...), Czesław Kosecki, (...), (...), Jadwiga Jastrzębska - z męża Kołaczyńska - matka darczyńcy, (...), (...), Lucjan Kaliszewski, (...), Lucyna Pęszyńska, (...).
- Zdjęcie wykonane w dniu 12.02.1932 r. w Sierpcu.

W oryginalnym opisie podano: "Sądu Rejonowego w Sierpcu", jednak w II RP sądy rejonowe nie funkcjonowały.

PDDS000143.1

Pocztówka przedstawiająca sierpecki kościół pw Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Okres międzywojenny.

- Pocztówka przedstawiająca sierpecki kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Okres międzywojenny.
- Nakład księgarni A. Włoczkowskiego w Sierpcu.
- Zespół sakralny benedyktynek wraz z otoczeniem w promieniu 50 m: kościół wraz z architektonicznym i plastycznym wyposażeniem wnętrza, budynek klasztorny i dzwonnica wpisany do rejestru zabytków. Nr 32/112 W. 15.01.1958 r.

PDDS000130.1