PH XXIII

- Metryka urodzenia wydana w Sierpcu 17 kwietnia 1943 r.

- Metryka urodzenia Wincentego Ciarkowskiego wydana w czasie okupacji niemieckiej w Sierpcu 17 kwietnia 1943 r.
- Wincenty Ciarkowski urodzony w Miłobędzynie 13 stycznia 1900 r. syn Stanisława i Heleny Dziębak.
- Metryka zawiera ówczesną pieczątkę parafii sierpeckiej diecezji płockiej oraz niemiecką pieczątkę urzędową.

PDDS001329

Grób-pomnik powstańców styczniowych w rozwidleniu ulic: Tadusza Kościuszki i Rypińskiej.

- Grób-pomnik powstańców styczniowych w rozwidleniu ulic: Tadeusza Kościuszki i Rypińskiej.
- Słabo widoczna pieczęć zakładu fotograficznego: M. Gurfinklówna, ul. Piastowska 7.
- Pocztówka sprzed II wojny światowej.

PDDS000133.1

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu.

- Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu.
- Fotografia z okresu międzywojennego.
- Zespół sakralny benedyktynek wraz z otoczeniem w promieniu 50 m: kościół wraz z architektonicznym i plastycznym wyposażeniem wnętrza, budynek klasztorny i dzwonnica wpisany do rejestru zabytków. Nr 32/112 W. 15.01.1958 r.

PDDS000486

Widok na klasztor i kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu.

- Widok na klasztor i kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu.
- Fragment ul. 3-go Maja - obecnie ul. Wojska Polskiego.
- Fotografia wykonana w okresie międzywojennym.
- Zespół sakralny benedyktynek wraz z otoczeniem w promieniu 50 m: kościół wraz z architektonicznym i plastycznym wyposażeniem wnętrza, budynek klasztorny i dzwonnica wpisany do rejestru zabytków. Nr 32/112 W. 15.01.1958 r.

PDDS000485

Widok na klasztor i kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu.

- Widok na klasztor i kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sierpcu.
- Fotografia wykonana z ul. 3-go Maja - obecnie ul. Wojska Polskiego.
- Fotografia wykonana w okresie międzywojennym.
- Zespół sakralny benedyktynek wraz z otoczeniem w promieniu 50 m: kościół wraz z architektonicznym i plastycznym wyposażeniem wnętrza, budynek klasztorny i dzwonnica wpisany do rejestru zabytków. Nr 32/112 W. 15.01.1958 r.

PDDS000484

Poświadczenie obywatelstwa polskiego Adama Rogowskiego.

- Poświadczenie obywatelstwa polskiego Adama Rogowskiego.
- Dokument wydany przez Starostwo Powiatowe Sierpeckie.
- Nr poświadczenia A.L - 64.
- Pieczęcie: Starosta Powiatowy Sierpecki, oraz podpis zastępcy starosty.
- Sierpc, 28 marca 1938 r.

PDDS000434

Poświadczenie Moralności Adama Rogowskiego.

- Poświadczenie Moralności Adama Rogowskiego.
- Dokument wydany przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu.
- Nr poświadczenia: BA-16
- Pieczęcie: Starosta Powiatowy Sierpecki, oraz podpis Wicestarosty E. Morlowski.
- Sierpc, dnia 18.XII.1935 r.

PDDS000433

Świadectwo szkolne Adama Rogowskiego.

- Świadectwo szkolne Adama Rogowskiego.
- Publiczna Szkoła Powszechna Siedmioklasowa im. Adama Mickiewicza w Sierpcu, pow. Sierpski.
- Nr księgi głównej: 30.
- Świadectwo szkolne za rok 1924-1925.
- Pieczęć: Szkoła Powszechna w Sierpcu okręgu Sierpskiego.
- Podpisy kierownika szkoły i wychowawcy klasy.
- Wydane w Sierpcu, dnia 28 czerwca 1925 r.

PDDS000429

Karta rzemieślnicza Adama Rogowskiego (uprawnienie do prowadzenia rzemiosła „Czapnictwo”) z 1938 r.

- Karta rzemieślnicza Adama Rogowskiego (uprawnienie do prowadzenia rzemiosła „Czapnictwo”).
- Pieczęcie oraz podpis: Starostwo Powiatowe Sierpeckie, Starosta Powiatowy Sierpecki, St. Przeradzki - podreferendarz.
- Sierpc, dnia 26.10.1938 r.

PDDS000422.1

Metryczka urodzenia. Nr. 185 . Adam Rogowski.

- Metryczka urodzenia. Nr. 185 . Adam Rogowski.
- Ur. 27.07.1909 r. w Sierpcu.
- Parafia Sierpska.
- Wydano: Sierpc, 05.10.1917 r.
- Widoczna pieczęć i podpis proboszcza parafii.

PDDS000417.1

Świadectwo szkolne Zdzisława Roznocha za rok szkolny 1929-30.

- Świadectwo szkolne Zdzisława Roznocha za rok szkolny 1929-30.
- Data wydania świadectwa: 28.06.1930 r.
- Podpis opiekuna oddziału i kierownika szkoły.
- Pieczęć kierownictwa Publicznej Szkoły Powszechnej im. Adama Mickiewicza w Sierpcu.

PDDS000282.1

Świadectwo szkolne Zdzisława Roznocha za rok 1932-33.

- Świadectwo szkolne Zdzisława Roznocha z lat 1932-33.
- Data wydania świadectwa: 14.06.1933 r.
- Podpis opiekuna oddziału i kierownika szkoły.
- Pieczęć kierownictwa Publicznej Szkoły Powszechnej im. Adama Mickiewicza w Sierpcu.

PDDS000281.1

Wykaz postępów (świadectwo szkolne) Stanisława Roznochaza rok szkolny 1935-1936.

- Wykaz postępów (świadectwo szkolne) Stanisława Roznocha za rok szkolny 1935-1936.
- Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Sierpcu.
- Nr dokumentu 39.
- Informacje na temat daty urodzenia Stanisława Roznocha: 01.04.1921 r.
- Pieczęć Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej w Sierpcu.
- Podpis kierownika szkoły.
- Pieczątka Państwowego Biura Notarialnego w Sierpcu.

PDDS000190.1

Metryka urodzenia Barbary Zalewskiej - Ciskej.

- Metryka urodzenia Barbary Zalewskiej - Ciskej
- Widoczna data urodzenia: 03.12.1943 r. w Sichelberg (Sierpc).
- Numer ewidencyjny 297/1943
- Imię i nazwisko ojca - Jan Zalewski
- Imię matki - Marta Nowakowska.
- Adres zamieszkania: Sichelberg ul. Weichselstrabe 47.
- Widoczna niemiecka pieczęć z godłem III Rzeszy i nieczytelny podpis niemieckiego urzędnika.

PDDS000146.1

Pocztówka przedstawiająca sierpecki kościół pw Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Okres międzywojenny.

- Pocztówka przedstawiająca sierpecki kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Okres międzywojenny.
- Nakład księgarni A. Włoczkowskiego w Sierpcu.
- Zespół sakralny benedyktynek wraz z otoczeniem w promieniu 50 m: kościół wraz z architektonicznym i plastycznym wyposażeniem wnętrza, budynek klasztorny i dzwonnica wpisany do rejestru zabytków. Nr 32/112 W. 15.01.1958 r.

PDDS000130.1

Tymczasowy dowód osobisty Tomasza Krukowskiego urodzonego w Sułocinie w gminie Borkowo 07.01.1871 r.

- Tymczasowy dowód osobisty Tomasza Krukowskiego, urodzonego w Sułocinie, w gminie Borkowo, 07.01.1871 r.
- Pieczątka Urząd Gminy Borkowo Starostwo Sierpeckie.
- Podpisy Wójta gminy i sekretarza.
- Miejsce wydania: Włóki, dnia 26.02.1921 r.

PDDS000098

Legitymacja szkolna Stanisława Krukowskiego, ucznia klasy VIb na rok szkolny 1925/26.

- Legitymacja szkolna Stanisława Krukowskiego, ucznia klasy VIb na rok szkolny 1925/26.
- Pieczątka Gimnazjum Męskiego im. Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Sierpcu.
- Podpis opiekuna klasy i dyrektora szkoły.

PDDS000097

Zaświadczenie-świadectwo pracy z firmy Kurt Bergman i Spółka dla Mieczysława Łepkowskiego. 1944 r.

- Zaświadczenie-świadectwo pracy z firmy Kurt Bergman i Spółka dla Mieczysława Łepkowskiego.
- Data wydania 08.02.1944 r.
- Informacja nt. firmy Kurt Bergman i Spółka.
- Informacja nt. Mieczysława Łepkowskiego.
- Nazwa miasta w roku 1944 (Sichelberg).
- Podana przynależność terytorialna Sierpca w roku 1944 (Südostpreusen - Południowe Prusy Wschodnie).
- Informacja nt. istnienia w roku 1944 „Drukarni książek w Sierpcu”.
- Informacja związana z historią II wojny światowej - kategorie ludności polskiej wg. okupanta hitlerowskiego.
- Dokument w języku niemieckim, tłumaczenie: PDDS000062.2.

PDDS000062.1

Fragment dokumentu sporządzonego w biurze notariusza Wacława Gurbskiego. 1927 r.

- Fragment dokumentu sporządzonego w biurze notariusza Wacława Gurbskiego.
- Widoczna pieczęć urzędowa Wacława Gurbskiego.
- Dokument sporządzony 23.06.1927 r.

PDDS000061

Fragment aktu notarialnego sporządzonego 04.03.1932 r. w biurze notariusza Wacława Gurbskiego.

- Fragment aktu notarialnego sporządzonego 04.03.1932 r. w biurze notariusza Wacława Gurbskiego.
- Podane wysokości opłat manipulacyjnych za usługę sporządzenia aktu notarialnego.
- Widoczna pieczęć urzędowa Wacława Gurbskiego.
- Dokument podpisał pełniący obowiązki Notariusza - Sylwin Smoleński.

PDDS000060

Opis herbu Sierpca w artykule prasowym, 1927r., w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Opis herbu Sierpca w artykule prasowym
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.11

Zygmunt Czaplicki-Starosta Sierpecki, 1927r. , w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Fotografia Zygmunta Czaplickiego, Starosty Sierpeckiego.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.9.1

Artykuł pt. „Praca społeczna w Sierpcu”, w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Artykuł „Praca społeczna w Sierpcu”, który ukazał się w "Miesięczniku Ilustrowanym. Mazowsze Płockie i Kujawy", w numerze 7-8, w roku 1927.
- Informacje nt. Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.
- Informacje nt. Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Żeńskiej w Sierpcu (część uszkodzona).
- Informacja nt. Okręgowego Związku Straży Pożarnych Powiatu Sierpeckiego (część uszkodzona).
- Informacje nt. Zygmunta Czaplickiego, Starosty Sierpeckiego.
- Informacje nt. Wacława Gurbskiego, sierpeckiego notariusza.
- Informacja dotycząca dziekana dekanatu sierpeckiego w okresie międzywojennym - dziekana Wincentego Chabowskiego.
- Informacja nt. „Dnia pozaszkolnej młodzieży”, dnia 24.10.1926 r.
- Informacja nt. pierwszych rejonowych konkursów straży pożarnych powiatu Sierpskiego.
- Wymienione niektóre miejscowości wchodzące w skład ówczesnego powiatu sierpeckiego.
- Informacja nt. odznaczenia Zygmunta Umińskiego srebrnym medalem zasługi Straży Pożarnej.
- Informacja nt. Zygmunta Umińskiego.
- Informacja nt. miejscowości Dziembakowo.
- Informacja nt. Ignacego Konarzewskiego.
- Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.9

Legenda związana z kapliczką i źródłem wody u stóp klasztoru benedyktynek, nad rzeką Sierpienicą, w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Legenda związana z kapliczką i źródłem wody u stóp klasztoru benedyktynek, nad rzeką Sierpienicą.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.6

Opisane dzieje Sierpca od początków istnienia do XIV wieku, w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Artykuł pt. "Rozwój Sierpca", który ukazał się w "Miesięczniku Ilustrowanym. Mazowsze Płockie i Kujawy", w numerze 7-8, w 1927 r.
- Opisane dzieje Sierpca od początków istnienia do XIV wieku.
- Informacje nt. zmian nazw miasta na przestrzeni historii.
- Wzmianka nt. Jaśka Pilika.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.3

Reklama Hotelu i restauracji Anny Lipczykowej w Sierpcu ul. Stary Rynek oraz reklama sklepu bławatnego Stowarzyszenia Spółdzielczego „ZGODA” w Sierpcu przy ul. Płocka 20, w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Reklama Hotelu i restauracji Anny Lipczykowej w Sierpcu ul. Stary Rynek.
- Reklama sklepu bławatnego Stowarzyszenia Spółdzielczego „ZGODA” w Sierpcu przy ul. Płocka 20.
- Informacja nt. Anny Lipczykowej.
- Informacja nt. firm i zakładów pracy działających w Sierpcu w okresie międzywojennym.
- Informacja nt. infrastruktury Sierpca.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.2

Reklamy sierpeckich instytucji w: Miesięcznik illustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

- Reklama Banku Spółdzielczego w Sierpcu przy ul. Płocka 20.
- Reklama piwa i napojów chłodzących z browaru, słodowni i wód gazowych Fryderyka Pehlke na ul. Farska 18-20.
- Dzierżawcy M.Ossowski i E.Gerlach.
- Reklama ubezpieczeń poznańsko-warszawskiego Banku Ubezpieczeń w Sierpcu na ul. Płockiej 20, M.Ossowski oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych „SNOP” i „EUROPA”.
- Informacje nt. browaru rodziny Pehlke.
- Informacje nt. rodziny Pehlke.
- Informacja nt. firm działających w Sierpcu w okresie międzywojennym.
- Informacja nt. infrastruktury Sierpca.
- Informacje na temat działalności M.Ossowskiego.
- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8.

PDDS000055.1

Miesięcznik illustrowany MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY. 1927 r.

- Miesięcznik ilustrowany "MAZOWSZE PŁOCKIE i KUJAWY", 1927, nr 7-8, s. 20(63-82).
- Część stron jest uszkodzona.

PDDS000055.1

Dowód tożsamości (Kennkarte) Tomasza Krukowskiego, wydawany przez niemieckie władze okupacyjne podczas II wojny światowej.

- Dowód tożsamości (Kennkarte) wydawany przez niemieckie władze okupacyjne podczas II wojny światowej
- Tomasz Krukowski: zamieszkały Sułocin Teodory.

PDDS000050.1

Pierwsza strona książki z pieczątką księgarni Arnolda Włoczkowskiego.

- Pierwsza strona książki "Pan Tadeusz", z pieczątką księgarni Arnolda Włoczkowskiego.

PDDS000029